Logopeda - specjalista do spraw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania

Aktualności » Świat dysfagii - publikacje/materiały szkoleniowe » Logopeda - specjalista do spraw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania

W oparciu o teoretyczne założenia wielu dyscyplin naukowych oraz mnogości przeprowadzonych badań klinicznych w drugiej połowie XX wieku, autorzy prac na temat rozwoju i terapii żywienia dowiedli, iż wczesne umiejętności prawidłowego pobierania pokarmu, tj. podawania/przyjmowania, transportowania i połykania pokarmu oraz umiejętność komunikacji (wymiany informacji) pomiędzy karmionym a karmiącym, stanowią podstawę do prawidłowego rozwoju mowy.
Mowa – dźwiękowe porozumiewanie się ludzi, istnieje dzięki znajomości języka (kodu), który jest systemem wyrazów i reguł gramatycznych. Czynność mówienia-nadawania, jest bardzo złożonym procesem posiadającym wiele poziomów organizacji. Na proces ten składa się wiele czynników, od których uzależniona jest tak czynność nadawania (mówienia), jak i odbioru (rozumienia). Mówienie (nadawanie) i rozumienie (odbiór) uwarunkowane są prawidłową pracą mózgu, narządów mowy (oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych), narządu słuchu i jego właściwości warunkujących słyszenie, rozumienie oraz autokontrolę słuchową.
W procesie rozwoju mowy, dużą rolę odgrywają informacje zmysłowe, odbierane przez odpowiednio wyspecjalizowane receptory. Zdolność opanowania mowy przez człowieka zależy przede wszystkim od odpowiednich struktór mózgu i połaczeń miedzy nimi, które decydują o jego inteligencji, osobowości, uspołecznieniu oraz sprawności narządów mowy.
Naukowcy badający teoretyczne podstawy komunikacji w kontekście karmienia doszli do wniosku, że rozwój języka, jako systemu symboli, nie może zaistnieć bez interakcji społecznych, wzajemnej wymiany informacji, mającej charakter sprzężenia zwrotnego, która trwa w czasie i ma określoną ciągłość.
Ostatnie cztery dekady badań pokazały, jak rozwija się umiejętność komunikacji w kontekście mijającego czasu, środowiska, w którym żyje człowiek oraz interakcji społecznych.
Obecnie wzajemne oddziaływanie: niemowlę – matka (lekarz, pielęgniarka, terapeuta) – środowisko, postrzegane jest, jako obopólnie regulujący się system, w którym każdy uczestnik czy zdarzenie wywiera na siebie wpływ.
Jednym z pierwszych procesów, wzajemnie na siebie oddziaływujących, jest przebieg prawidłowego karmienia noworodka.
Strony:
Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms