Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustwaicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii.

Szkolenia  » Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustwaicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii.

W celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, informujemy zainteresowanych edukacją w zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii o nadchodzących zaminanch kształcenia.
Centrum Szkoleniowe Diagnozy i Terapii Dysfagii zmienia nazwę na Niepubliczną Placówkę Oświatową Kształcenia Ustwaicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii.
 
Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustawiczengo w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii jest placówką o charakterze edukacyjnym, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zakres działań placówki obejmuje kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, związane z tematyką dysfagii - objawu zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania u dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbiorcami kształcenia w w/w placówce są osoby dorosłe, delegowane przez instytucje publiczne, osoby prywatne, firmy, fundacje i stowarzyszenia.
 

Osobom biorącym udział w szkoleniu organizowanym przez Niepubliczną Placówkę Oświatową Kształcenia Ustawicznego w zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, określające tematykę szkolenia, wymiar godzin oraz informację o organizatorze szkolenia.

Prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu


„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu – regulacje, podstawa prawna


„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane jest na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych | ➡️ (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Placówka oświatowa, nadzór pedagogiczny


Działalność szkoleniowa Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii  jest objęta systemem oświaty. Szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.

Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms