Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustwaicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii.

Szkolenia, Superwizje, Praktyki » Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustwaicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii.

 
Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustawiczengo w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii jest placówką o charakterze edukacyjnym, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zakres działań placówki obejmuje kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, związane z tematyką dysfagii - objawu zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania u dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbiorcami kształcenia w w/w placówce są osoby dorosłe, delegowane przez instytucje publiczne, firmy, fundacje i stowarzyszenia, osoby prywatne prowadzące własną działalność, słuchacze studiów podyplomowych i absolewnci studiów magisterskich.
 
Dyerktor Placówki
Marta Szmaj - dr n. o zdr. w zakresie dysfagii
 
Siedziba Placówki
ul. plac Afrodyty 1/XI, 80-180 Kowale, woj. pomorskie
REGON 362902386
 
Potwierdzenie uczestnictwa w kursie, wykładzie, seminarium
Osobom biorącym udział w szkoleniu organizowanym przez Niepubliczną Placówkę Oświatową Kształcenia Ustawicznego w zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, określające tematykę szkolenia, wymiar godzin oraz informację o organizatorze szkolenia.
Prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu – regulacje, podstawa prawna

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane jest na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych | ➡️ (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
Placówka oświatowa, nadzór pedagogiczny

Działalność szkoleniowa Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii  jest objęta systemem oświaty. Szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.

Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms