Regulamin turnusu neurologopedycznego w EAT-MED

Kontakt » Płatności » Regulamin turnusu neurologopedycznego w EAT-MED

REGULAMIN TURNUSU

1. Sprzedawca

Sprzedawcą usług neurologopedycznych jest EAT-MED PORADNIA KARMIENIA DR MARTA SZMAJ, z siedzibą przy ul. Plac Afrodyty 1/XI, 80-180 Kowale, NIP 593-226-67-33. Turnus odbywa się w wyznaczonym przez sprzedawcę usługi miejscu, pod adresem: EAT-MED Poradnia Karmienia Dr Szmaj, 80-180 Kowale ul. Plac Afrodyty 1/XI lub innym wcześniej ustalonym miejscu na terenie Polski. 

2. Nabywca

Nabywcą usług neurlogopedycznych może być płatnik: opiekun prawny, rodzic, darczyńca, dziecko. Nabywca usług, zgłasza z imienia i nazwiska osobę[1], której dotyczyć będzie usługa. Sprzedawca i Nabywca ustalają termin realizacji usługi.

3. Płatności

Po ustaleniu i zaakceptowaniu terminu realizacji turnusu Nabywca otrzymuje fakturę (pro-forma) na pełną kwotę turnusu, którą opłaca przelewem na podane na fakturze konto. Po zaksięgowaniu wpłaty wystawiona jest faktura, którą Nabywca otrzyma na Turnusie.

4. Rezygnacja z turnusu / skrócenie uczestnictwa w turnusie – płatności

  1. Nabywca w przypadku rezygnacji z turnusu do 30 dni przed jego rozpoczęciem otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty.
  2. Nabywca w przypadku rezygnacji z turnusu do 15 dni przed jego rozpoczęciem otrzymuje: zwrot wpłaconej kwoty.
  3. Nabywca w przypadku rezygnacji z turnusu na 14 dni i później oraz w pierwszym lub kolejnym dniu turnusu albo w poszczególnych dniach okresu realizacji usługi (turnusu) – nie otrzyma zwrotu wpłaconej kwoty.
  4. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie dziecka/opiekuna Nabywca nie otrzyma zwrotu wpłaconej kwoty. 
  5. Sprzedawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z wykonywania usługi, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy. Nie ponosi również żadnych kosztów dojazdu oraz kosztów związanych z wyżywnieniem.
  6. Sprzedawca na czas trwania Turnusu oferuje nocleg, który jest opłacany przez Nabywcę po ustaleniu ilości dób. W przypadku potwierdzenia rezerwacji noclegu, opłacenia i rezygnacji z noclegu, zasady zwrotu/braku zwrotu wpłaconej kwoty są identyczne jak  w punktach 4a-4d.

5. Nabywca przed wyznaczonym terminem turnusu oraz w czasie trwania turnusu ze szczególną starannością dba o zdrowie i kondycję dziecka. 

  1. Na turnusie przebywają: dziecko (pacjent) i ich opiekun prawny (1 opiekun), w pełni zdrowi, tj. bez oznak infekcji i gorączki. Jeżeli dziecko/opiekun w przeciągu ostatnich 14 dni przed wyznaczoną datą turnusu przeszli chorobę infekcyjną to w dniu turnusu powinni być już całkowicie zdrowi (zaświadczenie lekarskie do wglądu).
  2. Dziecko z chorobami współistniejącymi (wg dostarczonej historii medycznej), zostaje zakwalifikowane na turnus neurologopedyczny, o ile nie ma przeciwwskazać medycznych (wg dostarczonej historii medycznej) jednoznacznie wskazujących, iż stan zdrowia dziecka nie pozwala na podjęcie ćwiczeń ustno-motorycznych nie-żywieniowych oraz żywieniowych. 
  3. Przerwanie turnusu z uwagi na nawrót niedoleczonej choroby infekcyjnej, nagłej infekcji, lub pogorszenia stanu zdrowia dziecka wynikającego z chorób współistniejących lub choroby opiekuna prawnego, nie upoważnia rodziców/opiekunów/płatnika – Nabywcy faktury do roszczenia poniesionych kosztów turnusu w tym zarezerwowanego noclegu. 

6. Podczas przebywania na turnusie neurologopedycznym[2], pomimo zastosowania środków ochrony osobistej, dezynfekcji narzędzi logopedycznych oraz pomieszczenia, braku kontaktu z innym dzieckiem/opiekunem przebywającym w tym samym okresie na turnusie neurologopedycznym, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową.

Opiekun prawny dziecka rozumie oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia, ryzyko wszystkich powikłań COVID-19 w tym nieodwracalne uszkodzenie płuc oraz zgon, a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym rodzinę dziecka/opiekuna prawnego.

 

[2] …mającym na celu prowadzenie z dzieckiem działań edukacyjno-terapeutycznych nabywania umiejętności żywieniowych, a z opiekunem edukacji technik karmienia, żywienia i połykania, które będzie mógł wykorzystać w porach posiłków; 


[1] W przypadku zgłoszenia dziecka: Terapia neurologopedyczna (turnus) obejmuje dziecko wraz z opiekunem prawnym, rodzicem.

Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms