Regulamin turnusu neurologopedycznego w EAT-MED

EAT-MED  » Regulamin turnusu neurologopedycznego w EAT-MED

 REGULAMIN TURNUSU

1. Sprzedawca

Sprzedawcą usług neurologopedycznych jest LOGOS MARTA SZMAJ, z siedzibą przy ul. Kwiatowa 13, 83-010 Straszyn, NIP 593-226-67-33. Turnus odbywa się w wyznaczonym przez sprzedawcę usługi miejscu, pod adresem: EAT-MED Poradnia Karmienia Dr Szmaj, 80-180 Kowale ul. Plac Afrodyty 1/XI lub innym wcześniej ustalonym miejscu na terenie Polski. Sprzedawca usługi nie zapewnia noclegu na czas turnusu.

2. Nabywca

Nabywcą usług neurlogopedycznych może być płatnik: opiekun prawny, rodzic, darczyńca, dziecko. Nabywca usług, zgłasza z imienia i nazwiska osobę[1], której dotyczyć będzie usługa. Sprzedawca i Nabywca ustalają termin realizacji usługi.

3. Płatności

Po ustaleniu i zaakceptowaniu terminu realizacji turnusu Nabywca otrzymuje fakturę pro-forma na pełną kwotę turnusu, którą opłaca przelewem na podane na fakturze konto. Po zaksięgowaniu wpłaty w tym samym dniu wystawiona jest faktura, którą otrzyma na adres e-mail. 

Cena turnusu zawiera:

       a. Wywiad: analiza dokumentacji medycznej, analiza filmów z pór karmienia, analiza profilu dziecka

       b. Badanie neurologopedyczne w pierwszej godzinie, w pierwszym dniu turnusu 

       c. Zajęcia turnusowe (terapia 15h)

       d. Opis diagnostyczny osiągniętych celów - ewaluacja

       e. Przygotowanie wytycznych do zakupu narzędzi terapeutycznych w celu kontynuacji zaleceń

       f. Opis ćwiczeń (lub omówienie ich na nagraniu filmowym) z zaleceniami karmienia/podaży pokarmu.

4. Rezygnacja z turnusu / skrócenie uczestnictwa w turnusie – płatności

  1. Nabywca w przypadku rezygnacji z turnusu do 30 dni przed jego rozpoczęciem otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o pkt. 3a
  2. Nabywca w przypadku rezygnacji z turnusu do 15 dni przed jego rozpoczęciem otrzymuje: zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o pkt. 3a;  40 % z pkt 3b-c; zwrot wpłaconej kwoty z pkt. 3d-f.
  3. Nabywca w przypadku rezygnacji z turnusu na 14 dni i później oraz w pierwszym lub kolejnym dniu turnusu albo w poszczególnych dniach okresu realizacji usługi (turnusu) – nie otrzyma zwrotu wpłaconej kwoty z pkt.3a-c. Jeżeli Sprzedawca uzna, że nie może wykonać usługi z pkt. 3d-f Nabywca otrzyma zwrot wpłaconej kwoty z pkt. 3d-f.
  4. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie dziecka/opiekuna Nabywca nie otrzyma zwrotu wpłaconej kwoty z pkt. 3a-c. natomiast otrzyma zwrot wpłaconej kwoty z pkt. 3d-f. chyba że Sprzedawca uzna, iż może wykonać usługi z pkt. 3d-f. 
  5. Sprzedawca usługi LOGOS MARTA SZMAJ nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z wykonywania usługi, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy. Nie ponosi również żadnych kosztów dojazdu oraz kosztów związanych z noclegiem lub jego rezerwacją, gdyż nie realizuje takiej usługi.

5. Nabywca przed wyznaczonym terminem turnusu oraz w czasie trwania turnusu ze szczególną starannością dba o zdrowie i kondycję dziecka. 

  1. Na turnusie przebywają dzieci i ich opiekunowie (1 opiekun) zdrowi, tj. bez oznak infekcji i gorączki. Jeżeli dziecko/opiekun w przeciągu ostatnich 14 dni przed wyznaczoną datą turnusu przeszli chorobę infekcyjną to w dniu turnusu powinni być już całkowicie zdrowi.
  2. Dziecko z chorobami współistniejącymi (wg dostarczonej historii medycznej), zostaje zakwalifikowane na turnus neurologopedyczny o ile nie ma przeciwwskazać medycznych (wg dostarczonej historii medycznej) jednoznacznie wskazujących, iż stan zdrowia dziecka nie pozwala na podjęcie ćwiczeń ustno-motorycznych nie-żywieniowych oraz żywieniowych. 
  3. Przerwanie turnusu z uwagi na nawrót niedoleczonej choroby infekcyjnej, nagłej infekcji, lub pogorszenia stanu zdrowia dziecka wynikającego z chorób współistniejących lub choroby opiekuna prawnego, nie upoważnia rodziców/opiekunów/płatnika – Nabywcy faktury do roszczenia poniesionych kosztów turnusu. 

6. Podczas przebywania na turnusie neurologopedycznym[2], pomimo zastosowania środków ochrony osobistej, dezynfekcji narzędzi logopedycznych oraz pomieszczenia, braku kontaktu z innym dzieckiem/opiekunem przebywającym w tym samym okresie na turnusie neurologopedycznym, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową. Opiekun prawny dziecka rozumie oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia, ryzyko wszystkich powikłań COVID-19 w tym nieodwracalne uszkodzenie płuc oraz zgon, a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym rodzinę dziecka/opiekuna prawnego.

 

[2] …mającym na celu prowadzenie z dzieckiem działań edukacyjno-terapeutycznych nabywania umiejętności żywieniowych, a z opiekunem edukacji technik karmienia, żywienia i połykania, które będzie mógł wykorzystać w porach posiłków; 


[1] W przypadku zgłoszenia dziecka: Terapia neurologopedyczna (turnus) obejmuje dziecko wraz z opiekunem prawnym, rodzicem.

Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms